Edebiyat Üstüne Yazılar
ISBN
9789754706918

6. baskı - Ekim 2016
515 sayfa


48,00 TL
38,40 TL

Edebiyat Üstüne Yazılar

Murat Belge

Ede­bi­yat Üs­tü­ne Ya­zı­lar, “ha­ya­ta bir ede­bi­yat­çı ola­rak baş­la­ya­n” Mu­rat Bel­ge­’nin 1960’­ lar­dan gü­nü­mü­ze dek yaz­dı­ğı ede­bi­yat ya­zı­lar­ın­dan olu­şu­yor.

Ede­bi­yat Üs­tü­ne Ya­zı­lar, “ha­ya­ta bir ede­bi­yat­çı ola­rak baş­la­ya­n” Mu­rat Bel­ge­’nin 1960’­ lar­dan gü­nü­mü­ze dek yaz­dı­ğı ede­bi­yat ya­zı­lar­ın­dan olu­şu­yor. Dö­ne­min ege­men sos­ya­list ger­çek­çi akı­mı­na kar­şı “dog­ma­tik ol­ma­ma” ça­ba­sı ile ta­nım­la­na­bi­lir Bel­ge­’nin eleş­tir­men­li­ği. De­ği­şik eleş­ti­rel di­sip­lin ve okul­la­rın yön­tem­le­rin­den ya­rar­la­na­rak oluş­tur­du­ğu yak­la­şı­mıy­la me­tin in­ce­le­me­le­ri­ne gi­ri­şi­yor. Ede­bi­ya­tın te­orik me­se­le­le­ri de Bel­ge­’nin uzak kal­ma­dı­ğı bir alan. 

Edebiyat Üstüne Yazılar, Ro­man Üs­tü­ne; Dün­ya Ro­ma­nın­da Son Du­rum; Sa­nat ve Po­li­ti­ka; Sa­nat­çı­lar ve So­run­sal­lar; Es­ki Ede­bi­yat­tan, Me­tin İn­ce­le­me­le­ri ve Epik üs­tü­ne bö­lüm­le­rin­den olu­şu­yor. Bö­lüm baş­lık­la­rın­dan da an­la­şı­la­ca­ğı gi­bi, ede­bi­ya­tın ne­re­dey­se tüm veç­he­le­ri­ne gi­rip çı­kan ya­zı­lar­dır bun­lar. Ço­ğu kez yer­le­ri­nin da­ral­dı­ğı­nı his­se­dip fel­se­fe­nin, si­ya­se­tin, ta­ri­hin, eti­kin, gün­de­lik ha­ya­tın ala­nı­na ta­şı­nır­lar. Bu ço­ğul­luk ve da­ğıl­ma gi­bi gö­rün­se de, Bel­ge’nin ya­lın -ya­lın, ama ku­ru ol­ma­yan- üs­lû­bu, on­la­rı sa­hi­ci bir ede­bi­yat eleş­ti­ri­si­nin el­zem öge­le­ri­ne dö­nüş­tür­me­yi ba­şa­rı­yor.Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
Edebiyat Üstüne Yazılar
ISBN
9789754706918
Yayın No
İletişim - 490
Dizi No
Murat Belge Toplu Eserleri - 7
Alan
Edebiyat Eleştirisi ve Tarihi
Sayfa Sayısı
515 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
416 gr
Baskı
6. baskı - Ekim 2016 (1. baskı - Eylül 1998)
Yazar
Murat Belge
Kapak
Suat Aysu
Kapaktaki Görsel
Selçuk Demirel
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Sait Kızılırmak
Dizin
Murat Bozluolcay
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Sena Ofset

Murat Belge

1943’te doğdu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. 12 Mart döneminde iki yıl cezaevinde kaldıktan sonra 1974’te üniversiteye döndü. 1981’de doçentken istifa etti. Halkın Dostları, Birikim, Yeni Dergi, Yeni Gündem, Milliyet Sanat, Papirüs dergilerinde ve Cumhuriyet, Demokrat, Milliyet, Radikal, Taraf gazetelerinde yazdı. 1983’te İletişim Yayınları’nı kurdu. 1997’de profesör olan Murat Belge, Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesi. Kitapları: Tarihten Güncelliğe (Alan, 1983; İletişim, 1997), Sosyalizm, Türkiye ve Gelecek (Birikim, 1989), Marksist Estetik (BFS, 1989; Birikim, 1997), The Blue Cruise (Boyut, 1991), Türkiye Dünyanın Neresinde? (Birikim, 1992), 12 Yıl Sonra 12 Eylül (Birikim, 1992), İstanbul Gezi Rehberi (Tarih Vakfı, 1993; İletişim, 2007), Boğaziçi’nde Yalılar ve İnsanlar (İletişim, 1997), Edebiyat Üstüne Yazılar (YKY, 1994; İletişim, 1998), Tarih Boyunca Yemek Kültürü (İletişim, 2001), Başka Kentler, Başka Denizler 1 (İletişim, 2002), Yaklaştıkça Uzaklaşıyor mu? (Birikim, 2003), Osmanlı: Kurumlar ve Kültür (Bilgi Üniversitesi, 2006), Başka Kentler, Başka Denizler 2 (İletişim, 2007), Genesis: “Büyük Ulusal Anlatı” ve Türklerin Kökeni (İletişim, 2008), Sanat ve Edebiyat Yazıları (İletişim, 2009), Başka Kentler, Başka Denizler 3 (İletişim, 2011), Militarist Modernleşme: Almanya, Japonya ve Türkiye (İletişim, 2011), Edebiyatta Ermeniler (İletişim, 2013), Başka Kentler Başka Denizler 4 (İletişim, 2014), Step ve Bozkır: Rusça ve Türkçe Edebiyatta Doğu-Batı Sorunu ve Kültür (İletişim, 2016), Şairaneden Şiirsele: Türkiye’de Modern Şiir (İletişim, 2018), “Siz İsterseniz”: Popülizm Üzerine Yazılar (İletişim, 2018). Belge, ayrıca William Faulkner, Charles Dickens, James Joyce ve John Berger’dan çeviriler yapmıştır.