Türkiye'nin Anayasa Gündemi
ISBN
9789750525216

2. basım 1. baskı - Kasım 2018
352 sayfa


40,00 TL
32,00 TL

Türkiye'nin Anayasa Gündemi

İbrahim Ö. Kaboğlu (Der.), Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği

Bu ortak yapıt, de jure ve de facto ayrımı çerçevesinde yayılan bilgi kirliliği eşliğinde, siyasal rejimler üzerine toplumda yaratılmak istenen algı operasyonu karşısında uzmanların, “anayasa kamuoyu”nu doğru ve gerçek bilgiye yönlendirme çabası...

“Devlet anayasa ile doğar ve anayasa ile yaşar” deyişi, çağdaş devletlerin “anayasal düzen” kavramı ile tanımlandığını da ortaya koyar. Bu deyiş ve tanım, 1921 Anayasası ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti için haydi haydi geçerli. Anayasal düzen, askerî darbe ve müdahale yoluyla zaman zaman kesintiye uğramış olsa da şu iki özellik kayda değer: İlki, yeni bir anayasal düzen kurma hedefi; ikincisi ise geçiş döneminin elden geldiğince düzenleyici kurallar eşliğinde sağlanması.

TBMM’deki farklı siyasal çoğunlukların sürekli değiştirdiği ve gözden geçirdiği 1982 Anayasası, yürürlükte kaldığı sürece herkes için “bağlayıcı ve üstün” hukuk normu. Ne var ki, özellikle Ağustos 2014’te cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle birlikte “fiili durum” kavramı sıkça kullanılmaya başladı. Oysa bir hukuk devletinde sadece hukuki durum (de jure), anayasal düzen ile örtüşür; anayasa dışı uygulamalar (de facto) kabul edilemez.

Bu ortak yapıt, de jure ve de facto ayrımı çerçevesinde yayılan bilgi kirliliği eşliğinde, siyasal rejimler üzerine toplumda yaratılmak istenen algı operasyonu karşısında uzmanların, “anayasa kamuoyu”nu doğru ve gerçek bilgiye yönlendirme çabası...

Bu özelliğiyle kitap, başta seçilmiş siyasetçiler olmak üzere bütün yurttaşlara hitap ediyor. Anayasa yoluyla geleceklerinin ipotek altına alınmaması için özellikle gençlerin okuması gereken bir eser. Bu gereklilik, olağanüstü yönetim altında “anayasal kamuoyu” oluşmadan yapılan ve 16 Nisan 2017’de halkoyuna sunulan anayasa değişikliği ile daha acil, hatta yaşamsal bir hale gelmiş bulunuyor.Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Anayasa nedir? Anayasacılık nedir?
Anayasaların önemi nereden gelir?
Günümüzde anayasaların toplum sözleşmesi olması zorunlu mudur?
Anayasalar neden yazılır ve neden değiştirilir?
Anayasalar nasıl yazılır, nasıl değiştirilir?
Anayasada denge ve denetim ne anlama gelmektedir?
En iyi anayasa kısa anayasa mıdır?
Siyaset bilimi açısından iyi bir anayasayı belirleyen nedir?
Türkiye anayasacılık bakımından nasıl değerlendirilebilir?
Siyasal rejim ve siyasal sistem kavramları arasında nasıl bir ilişki vardır?
Başlıca siyasal rejimler hangileridir?
Siyasal rejim tartışması ile insan hakları arasında nasıl bir ilişki vardır?
İnsan hakları nedir, ne işe yarar?
İnsan hakları olmadan gelişme olur mu?
İstikrar ne anlama gelir?
Demokratik bir anayasa neden demokrasinin olmazsa olmaz koşuludur?
Parlamenter rejim nedir?
Parlamenter rejimin temel mantığı hangi esaslara dayanmaktadır?
Avrupa “demokrasi modeli” parlamenter rejime mi dayanmaktadır?
Avrupa demokrasi modeli ile Türkiye arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?
Başkanlık rejimi nedir?
ABD siyasal rejiminin işleyişini belirleyen öğeler nelerdir?
ABD başkanlık rejimi Türkiye’ye uygulanabilir mi?
Federal olmayan bir başkanlık ne anlama gelir?
Meksika modeli ne anlatmaktadır?
Başkanlık rejimi “diktatörlüğe” nasıl dönüşür? Örnekleri nelerdir?
Başkanlık rejimiyle yönetilen istikrarlı demokrasi sayısı kaçtır?
Başkanlık ekonomiye çare olabilir mi?
Fransa’da yarı başkanlık rejimini belirleyen temel öğeler nelerdir? Bu rejimin olumlu yönleri ve zaafları nelerdir?
Portekiz yarı başkanlık rejimi, nasıl bir gelişim çizgisini yansıtır ve başarımı nedir?
Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi parlamenter rejimle bağdaşır mı?
Yarı-başkanlık sistemi otoriter rejimlere yol açabilir mi?
Parlamenter rejim istikrarsızlık yaratır mı?
Koalisyon hükümetlerinin demokratik rejimlerde yeri nedir?
Koalisyon hükümetleri istikrarsızlık kaynağı mıdır?
Parlamenter rejimin işletilmesi nasıldır ve bu işleyişte öne çıkan öğeler nelerdir?
Esneklik bakımından parlamenter rejim ile başkanlık rejimi karşılaştırılabilir mi?
Esneklik bakımından parlamenter rejim ile yarı başkanlık rejimi karşılaştırılabilir mi?
Anayasal ödünç alma nedir?
Fransa modeli Türkiye’ye ne ölçüde uygulanabilir?
Siyasal rejim kişiye özgü olabilir mi?
Yargı bağımsızlığı için asgari standartlar nelerdir?
Anayasa Mahkemesi bir vesayet kurumu mudur?
Anayasa Mahkemesi olmadan da ülke yönetilir mi?
Siyasal rejimler ve yargı bağımsızlığı arasında nasıl bir ilişki vardır?
Osmanlı-Türk anayasal geleneğinde başkanlık rejimine yer var mı?
1982 Anayasası nasıl bir siyasal rejim öngörmektedir?
Türkiye’deki anayasal gelişmeler ışığında güncel anayasal sorunlar nasıl ele alınmalıdır?
1982 Anayasası geçirdiği değişikliklerle ne ölçüde başkalaşıma (metamorfoza) uğramıştır?
Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu ne anlama gelmektedir?
Türkiye’de otoriter/totaliter bir yönetimden bahsedilebilir mi?
“Fiilen başkanlık sistemine geçmek” ne anlama gelmektedir?
Cumhurbaşkanı, bakanlar kuruluna başkanlık edebilir mi?
2007 anayasa değişikliği hükümet sistemini yarı başkanlık hükümet sistemine dönüştürmüş müdür?
Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, sistemi dönüşüme uğratmış mıdır?
1982 Anayasası’nın kazanımları ile olası bir yeni anayasa arasında nasıl bir ilişki kurulmalıdır?
En iyi anayasa çoğunluğun yaptığı anayasa mıdır?
Yeni anayasa arayışında yönteme ilişkin öncelikler nelerdir?
Yeni anayasa arayışında içerikle ilgili öncelikler nelerdir?
İlk üç maddenin değiştirilemezliği aşılamaz bir “sorun” mudur?
Anayasa katı üniter yapının gevşetilmesine izin vermiyor mu?
1982 Anayasası’nın “değişmesi gereken hükümleri” nelerdir?
“Türk tipi başkanlık” ne anlama gelmektedir?
Türkiye parlamenter rejim ile yönetilebilir mi?
Çift meclis tercihi Türkiye için savunulabilir mi?
Parlamenter rejimi etkili kılmaya yönelik düzenlemeler neler olmalıdır?
Muhalefetin anayasal statüsü nasıl düzenlenebilir?
Merkeziyet/ademimerkeziyet ilişkisi düzenlenirken hangi ölçütler esas alınmalıdır?
Anayasada ademimerkeziyetin istisna değil kural olmasının önündeki engeller nelerdir? Gelişmiş ülkelerde bu engeller neden ve nasıl bertaraf edilir?
Ademimerkeziyetin önündeki engelleri aşmak amacıyla yapılması gereken düzenlemeler hangileri olabilir?
Anayasa “toplumun özgeçmişi” olabilir mi?
Olağanüstü hal ve kanun hükmünde kararnameler nasıl bir hukuksal rejime tâbidir?
Kitabın Adı
Türkiye'nin Anayasa Gündemi
ISBN
9789750525216
Yayın No
İletişim - 2324
Dizi No
Bugünün Kitapları - 203
Alan
Hukuk İncelemeleri, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
352 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
289 gr
Önceki Basımlar
1. basım, 3 baskı
Baskı
2. basım 1. baskı - Kasım 2018
Derleyen
İbrahim Ö. Kaboğlu
Yazar
Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği
Editör
Kıvanç Koçak
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Oben Üçke, Büşra Hatiboğlu
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Sena Ofset

İbrahim Ö. Kaboğlu

(Milletvekili/Anayasa Komisyonu Üyesi): Görev yaptığı kurumlar: İçişleri Bakanlığı (1974-1978), Ankara İTİA/Gazi Üniversitesi/ Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksek Okulu (1978-1983), Dicle Üniversitesi (1983- 1990) ve Marmara Üniversitesi (1990-2017). Yurt dışında konuk öğretim üyeliği yaptığı başlıca üniversiteler (1986-2017): Université de Limoges, Université Montesquieu-Bordeaux IV, Université Paris XII, IEP de Toulouse, Université Paris Descartes, Université de Montpellier I, Université Paris II (Pantheon-Assas), Université de Caen-Basse Normandie, Université de Nice Sophia Antipolis, Université Paris 3/Nouvelle Sorbonne, Université Paris 13, Université Paris 1/Sorbonne (Fransa), Universite d’Athenes (Yunanistan), Université de Siena (İtalya), Université de Sczeczin (Polonya), Université de Sfax (Tunus). Universite Autonoma de Barcelona (İspanya).

Telif eserleri ve bilimsel sorumluluğu altında yayımlanan başlıca kitapları şunlardır: Kolektif Özgürlükler (1989), Çevre Hakkı (1992), Özgürlükler Hukuku (1994, 2002, 2013), Anayasa Yargısı (1994, 1997,2000, 2007), Türkiye’de Düşünce Özgürlüğü (1997), Les autorités administratives indépendantes (Bağımsız İdari Otoriteler) (1998), Anayasa ve Toplum (2000), Kopenhag Kriterleri (Critères de Copenhague/Criteria of Copenhagen) (der. 2001), Laiklik ve Demokrasi (der. 2001), Ulusal, Ulusal-üstü ve Uluslararası Hukukta Azınlık Hakları (der. 2001), Anayasa Hukuku Dersleri (2005, 13. baskı 2018), İnsan Hakları Danışma Kurulu Raporları (der. Kemal Akkurt’la birlikte, 2006), Halk Neyi Oylayacak? Değişiklikler Işığında 1982 Anayasası (2010), Hangi Türkiye? (2011), Hangi Anayasa? (2012), Hangi İnsan Hakları? (2013), Anayasal Sosyal Haklar (der. 2012), Le droit constitutionnel turc (2015/güncellenmiş 2. baskı 2018; Eric Sales ile birlikte), 15 Temmuz Anayasası (Mayıs 2017, 3. baskı Kasım 2017), Çocuklar ve Anayasa (Nisan 2018). Ayrıca çok sayıda Türkçe makalesi ve yabancı dillerde 70’I aşkın bilimsel makalesi yayımlanmıştır.

Adı, 7 Şubat 2017 gecesi yayımlanan OHAL KHK/686 ek listesinde yer aldığı için Marmara Üniversitesi’nden keyfî olarak uzaklaştırıldığı gibi, yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle Sorbonne Nouvelle’deki derslerine devam edemedi, uluslararası bilimsel toplantılara katılamadı.

24 Haziran 2018 seçimlerinde İstanbul 1. seçim bölgesi CHP listesinden milletvekili seçildi.

Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği (ANAYASA-DER) Başkanı, Anayasa Hukuk Dergisi yayın yönetmeni ve BirGün gazetesi yazarıdır.